Lütfen Bekleyiniz

Kullanıcı Sözleşmesi

“Sevdiğiniz işi yapın, bu sayede hayatınızın sonuna kadar bir gün bile çalışmanız gerekmez” Konfüçyüs

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar www.işinisev.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya profil oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini kullanmayınız. Firmanın tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Firma, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

 

MADDE 1) TARAFLAR:

a) www. isinisev.com

b) Kullanıcı

 

MADDE 2) TANIMLAMALAR:

Sözleşme Metni içinde;

  1. Firma: isinisev.com ünvanıyla Duygu Aynur şahıs firmasını
  2. Web sitesi (bundan sonra “site” olarak anılacaktır): www.isinisev.com
  3. Rol Model: Site üzerinden hizmet veren kendi işinde uzmanlaşmış profesyoneller
  4. Koç: Site üzerinden hizmet veren kendi işinde uzmanlaşmış kariyer koçları.
  5. Müşteri: Site üzerinden hizmet alan kişi
  6. Kullanıcı: Herhangi bir sebeple siteyi kullanan kişi

 

 

MADDE 3) SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

Bu sözleşme, kullanıcının Web sitesini kullanmasına ilişkin yasal bağlayıcı koşullar içeren elektronik bir sözleşmedir. Web sitesi üzerinden bir Hizmet Talebi göndermekle ya da bir İş Profili oluşturmakla, Web sitesi’ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

 

MADDE 4) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Firma’nın hak ve yükümlülükleri:

 

Firma,  Rol Model ve Kullanıcı’ya/ müşteriye ilişkin hizmet, bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Web Sitesi’nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Firma, Rol Model ile kullanıcıyı / müşteriyi buluşturan aracı bir platform olup Rol Model’in hizmet içeriği ve kalitesinden kaynaklanan sorunlarda sorumluluk kabul etmemektedir. Bu durum hiçbir şekilde Firma’nın Rol Model ile ortaklığı anlamına gelmez. Firma ile Rol Model arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

 

Kullanıcı/müşteri Firm’nın dilerse Kullanıcıların ve Tüketicilerin e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabileceğini kabul ve beyan eder.

 

Tüketicilerin Hak ve Yükümlülükleri:

 

a) Herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca bir Hizmet Talebi sunabilir. Tüketici hizmet talebi sunabilmek için en az 18 yaşında olmalıdır.

b) Hizmet Talebi’ni yaparken vereceği bilgiler gerçek ve doğru olmalıdır.

c) www.isinisev.com üzerinden oluşturmuş olan kullanıcı hesabının güvenliğini sağlamak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. 3. Şahısların kullanıcı hesabına ilişkin bilgileri değiştirmesinden veya diğer her türlü aktivitelerinden dolayı Firma hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, kendi kullanıcı hesabı vasıtasıyla gerçekleştirilmiş iş ve işlemlerden doğan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, kendi bilgisi dışında iş ve işlemlerin gerçekleştirildiğine dair def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini ve bu şekilde yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Firma, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

d) Firma’nın, kullanıcıyı üye olarak tutma zorunluluğu yoktur. Hiçbir sebep göstermeksizin Web sitesini kullanmaktan men edebilir, ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

e) www.isinisev.com sitesi, hakaret içeren, küçük düşürücü, kötü niyetli, saldırı amaçlı üçüncü şahısların haklarını ihlal edici yönde vb. şekillerde yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan bir biçimde veya siyasi, dini propaganda veya reklam yapmak gibi amaçlarla kullanılamaz ve bu mahiyette ilan verilemez. Bu türde faaliyetlerden sadece ilgili eylemleri gerçekleştiren Kullanıcı sorumlu olup Firma söz konusu içeriği siteden kaldırma ve bu türde eylemleri gerçekleştiren Kullanıcı’nın üyeliğine önceden bildirim mecburiyeti olmaksızın derhal son verme hakkına sahiptir. 

f) Kullanıcı, Rol Model ile herhangi bir hizmet hakkında Web sitesi dışında iletişime geçmeyecektir. Eğer bu şekilde iletişim tespit edilirse, Frima’yı dışarıda bırakmak ve ücretini ödememek amacıyla yapıldığı kabul edilecek ve görüştüğü Rol Model’in en yüksek olan fiyatlı olan ürününün fiyatının 10 katı kadar cezai şart miktarını Firma’ya müştereken ve müteselsilen ödemeyi kabul etmiş sayılacaktırlar.

g) Firma, işbu sözleşme ve sözleşmenin eki niteliğinde olan Gizlilik Politikasında yer alan kurallar doğrultusunda ve hukuka uygun olarak tüm Kullanıcılarının kişisel verilerine ve bu verilerin gizliliğine saygı duymaktadır. Söz konusu veriler, Firma’nın işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sitede yer alan uygulamaların yürütülmesi, reklam, tanıtım, anket, kampanya gibi amaçlarla kullanılması, istatistikî değerlendirmeler yapılması, kanun, yönetmelik gibi yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği yükümlülükler çerçevesinde ve ancak yetkili idari ve/veya adli otoritelerin talebi doğrultusunda usule uygun olarak bilgi verilmesi halleri dışında her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. www.isinisev.com üzerinde ziyaretçilerin veya Kullanıcı’ların yapmış olduğu arama terimleri, Firma veya işbirliğinde bulunduğu 3. Partiler adına istatistik ve kampanyalarda kullanabilir.

h) www.isinisev.com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli olarak kullanılması, hukuka aykırı faaliyetler gerçekleştirilmesi halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı Firma hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez. 

ı) Yasalar çerçevesinde korunmuş olan telif haklarına, marka haklarına ve ayrıca haksız rekabet kurallarına aykırı bir biçimde www.isinisev.com sitesi üzerinden faaliyette bulunulması yasaktır. Bu türde faaliyetlerden doğacak sorumluluk sadece faaliyette bulunmuş olan Kullanıcı’ya ait olup Firma bu gibi faaliyetlerde bulunan Kullanıcıların üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. 

i) Rol Model kendi mesleği ile ilgili gelir elde etmesi veya vereceği hizmetin detayları ile ilgili yasal sorumlulukları tamamıyla kendisine aittir, Firma bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

Hizmet Sorumluluğu

 

Buluşma talep edilerek üzerinde anlaşılan ve ödemesi alınan bir hizmetin tüm sorumluluğu Rol Model’indir ve Firma’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. Hizmet veren, Tüketici için verdiği her türlü hizmette, müşteri hizmetinden ve müşteri memnuniyetinden münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder. Rol Model, Müşteri ile olan randevularından münhasıran sorumlu olacaktır.

 

Firma, Web sitesi üzerindeki işlerle ilgili herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez.

 

İş iptali, Web sitesi üzerinden yapılmalıdır ve Web Sitesi dışında yapılamaz.

 

Hizmet Bedeli İadesi/Cayma Hakkının Kullanılması

 

Müşteri, hizmetin ifa edilmemiş olması şartıyla, ödeme yapmasını müteakip hizmeti henüz almamış olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hak hizmet başlangıç saatinden 7 gün öncesine kadar bulunur. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak web sitesi üzerinden yapılmalıdır.

 

Telif Hakkı

www.isinisev.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Firma’ya aittir. Firma, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan tüm bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

 

Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

 

MADDE 5) MALİ HÜKÜMLER

a) Tüketici buluşma talebinde bulunduktan sonra ödemesini yapar.

b) Firma istediği zaman fiyat tarifelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

MADDE 6) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

a) İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

b) Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

MADDE 7) BILGILERIN SAKLANMASİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

a) www.isinisev.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

b) Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Firma’nın ticari defter ve kayıtları ile www.isinisev.com sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

MADDE 8) SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

• Kullanıcılar, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Firma’nın ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Firma, Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

• Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

 

MADDE 9) YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği, Kullanıcı tarafından sözleşme şartlarına uyulduğu ve Kullanıcılara www.isinisev.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Yapmaktan keyif aldığın bir işten para da kazanabilirsin.
işinisev.com’da “Hayalindeki Mesleği” yapanlarla buluş, doğru mesleği seç, püf noktalarını öğren.

HAYALİNDEKİ MESLEĞİ BUL